HVT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Tư 2021 10:18:00

HVT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Tài liệu đính kèm
 000000010403865_Tai_lieu_dinh_kem_BB_DHDCD_2021.pdf
 000000010403863_Quy_che_hoat_dong_cua_Hoi_dong_quan_tri.pdf
 000000010403862_Quy_che_hoat_dong_cua_Ban_kiem_soat.pdf
 000000010403861_Dieu_le_to_chuc_va_hoat_dong_Cong_ty_CP_Hoa_chat_Viet_Tri.pdf
 000000010403848_55_Bien_ban_DHDCD_2021.pdf
 000000010401614_32_Nghi_quyet_DHDCD_2021.pdf
 000000010403864_Quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cong_ty.pdf