PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.400 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Tư 2021 10:26:00

PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Việt Oanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PGN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.400 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/05/2021.