PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đã bán 1.600 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Tư 2021 14:43:00

PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đã bán 1.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Việt Oanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PGN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.000 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.400 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/04/2021.