CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Tư 2021 10:22:00

CBI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBI của CTCP Gang thép Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 05/2021, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 02, nhà ăn ca khu liên hợp Gang thép Cao Bằng – Km7, QL4A xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.