SKN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Tư 2021 09:36:00

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Chi tiết trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Chi tiết trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp