LCM: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LCM

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 19 Tháng Tư 2021 17:46:00

LCM: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LCM

Ngày 05/04/2017, SGDCK TP.HCM có Quyết định số 104/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu LCM chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/04/2017 do LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 là -31.411.518.616 đồng căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, LNST của cổ đông công ty mẹ là -8.858.431.983 đồng và LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016 là -40.269.950.599 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. Ngày 12/4/2021, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020. Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là -1,1 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -35,72 tỷ đồng. Căn cứ tiết 2 khoản 4 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018, ty SGDCK tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LCM