PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 7.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Ba 2021 15:24:00

PGN: Trần Thị Việt Oanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 7.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Việt Oanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PGN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.000 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/03/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/04/2021.