HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Ba 2021 14:16:00

HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Hanel, số 2, Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.