BOT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Ba 2021 14:02:00

BOT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BOT của CTCP BOT Cầu Thái Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Gám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của công ty năm 2020;
+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu công ty năm 2021;
+ Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.