ABB: Đỗ Anh Thư - Khác - đã bán 27.700 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Ba 2021 10:22:00

ABB: Đỗ Anh Thư - Khác - đã bán 27.700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Anh Thư
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Khác
- Mã chứng khoán: ABB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.788 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 27.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 88 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/03/2021.