SKN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 12 Tháng Ba 2021 16:05:00

SKN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKN của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Chi tiết trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Chi tiết trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Chi tiết trong thư mời họp