LNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 09 Tháng Ba 2021 14:44:00

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2021 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Lệ Ninh
          - Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.