DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Ba 2021 15:21:00

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
+ Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
+ Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
+ Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên;
+ Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).