PTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Ba 2021 10:22:00

PTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.