DPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Hai 2021 14:43:00

DPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

.


Tài liệu đính kèm
 000000010103334_4011bn_20210222_1.PDF