LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 8.750 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 27 Tháng Giêng 2021 10:42:00

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 8.750 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.378 CP (tỷ lệ 24,69%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.750 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 379.128 CP (tỷ lệ 25,28%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: n/a
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/01/2021.