PGN: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Giêng 2021 15:11:00

PGN: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.650.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: (101x01/2) = 50,5 cổ phiếu mới. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
               + Số tài khoản: 42510000407883
          - Loại cổ phiếu đặt mua: là loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 09/02/2021
               + Thời gian kết thúc: 08/03/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 09/02/2021
               + Thời gian kết thúc: 12/03/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa – thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần.