DKC: UBND tỉnh Lạng Sơn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 803.055 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Giêng 2021 10:18:00

DKC: UBND tỉnh Lạng Sơn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 803.055 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: UBND tỉnh Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: DKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.626.930 CP (tỷ lệ 71,09%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.580 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 803.055 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/02/2021.