LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai 2020 18:37:00

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.378 CP (tỷ lệ 24,69%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/02/2021.