LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 10.800 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai 2020 09:08:00

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 10.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 359.578 CP (tỷ lệ 23,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 370.378 CP (tỷ lệ 24,69%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/12/2020.