CTCP Tập đoàn FLC công bố mua lại trái phiếu trước hạn

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Mười Một 2020 16:34:00

CTCP Tập đoàn FLC công bố mua lại trái phiếu trước hạn

.


Tài liệu đính kèm
  30349.27112020.FLC.CBTTML.1ban.PDF