LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một 2020 16:45:00

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 359.578 CP (tỷ lệ 23,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2020.