YTC: Công bố kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính và vốn chủ sở hữu của công ty

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Chín 2020 14:42:00

YTC: Công bố kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính và vốn chủ sở hữu của công ty

.


Tài liệu đính kèm
 000000009785850_BCTC_6_THANG_DAU_NAM_2020_YTECO.pdf