YTC: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 466.311 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Chín 2020 15:41:00

YTC: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 466.311 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital)
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.311 CP (tỷ lệ 15,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Phương Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 466.311 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 466.311 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/08/2020.