YTC: CTCP Chứng khoán Thành Công - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đăng ký bán 151.100 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Tám 2020 15:14:00

YTC: CTCP Chứng khoán Thành Công - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đăng ký bán 151.100 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán Thành Công
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151.100 CP (tỷ lệ 4,91%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc tài chính
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 151.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/10/2020.