DBW: Công văn giải trình về kết luận ngoại trừ trên báo cáo soát xét bán niên 2020

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Tám 2020 14:41:00

DBW: Công văn giải trình về kết luận ngoại trừ trên báo cáo soát xét bán niên 2020

.


Tài liệu đính kèm
 000000009725214_CONG_VAN_GIAI_TRINH_KET_LUAN_NGOAI_TRU__BAN_NIEN_2020.pdf