YTC: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Bảy 2020 11:08:00

YTC: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital) - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB (MB Capital)
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.311 CP (tỷ lệ 15,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Phương Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/08/2020.