CPC: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) không còn là cổ đông lớn

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Bảy 2020 11:02:00

CPC: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

- Mã chứng khoán: CPC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 560.800 CP (tỷ lệ 13,74%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 560.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/06/2020.