YTC: Phạm Tố Hà - Ủy viên HĐQT - đã bán 18.700 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Năm 2020 14:25:00

YTC: Phạm Tố Hà - Ủy viên HĐQT - đã bán 18.700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tố Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.700 CP (tỷ lệ 0,61%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/05/2020.