HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Tư 2020 14:47:00

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 05/06/2020 đến ngày 15/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 3 Công ty, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.