HD2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Chín 2019 08:51:00

HD2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
  000000008771133_16.BBhopnhomcodong.pdf
  000000008771118_5.Chuongtrinhhop.pdf
  000000008771103_newdoc2019091110.20.44_20190911102103.pdf
  000000008771120_7.BaocaoHDQT.pdf
  000000008771122_8.BaocaoBKS.pdf
  000000008771123_13.TBbaubosungthanhvienHDQT.pdf
  000000008771119_6.BaocaoketquaSXKD2019.pdf
  000000008771121_10.TTrthongquaphuonganPhanphoiloinhuan2018.pdf