DTA: Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 2019 17:25:00

DTA: Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018

 Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190708_20190708--DTA--NQ-HDQT-trien-khai-NQ-DHDCDTN-2019.pdf