DTA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Sáu 2019 14:34:00

DTA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190617_20190617--DTA--Thu-moi-tham-du-DHDCDTN-nam-tai-khoa-2018.pdf