YTC: Huỳnh Công Triết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 600 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Năm 2019 16:18:00

YTC: Huỳnh Công Triết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Công Triết
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu không được như kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2019.