NNG - Red River Holding đã bán 4.004.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Tư 2015 15:06:00

Ngày bắt đầu giao dịch: 17/04/2015.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Red River Holding

- Mã chứng khoán: NNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.637.874 CP (tỷ lệ 10,79%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Jean Eric Jacquemin

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.004.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.633.874 CP (tỷ lệ 3,13%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/04/2015

- Ngày kết thúc giao dịch: 17/04/2015.