YTC: Huỳnh Công Triết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 5.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2019 17:13:00

YTC: Huỳnh Công Triết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 5.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Công Triết
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: YTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/04/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/04/2019.