HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Ba 2019 15:12:00

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.