TPC- Thành viên HĐQT đăng ký bán 27.400 CP từ 22/10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 20 Tháng Mười 2014 10:19:00

Sau giao dịch dự kiến nắm giữ 5.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Vinh

Mã chứng khoán: TPC

Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm GĐ sản xuất

Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.400 CP, tỷ lệ 0,15%

Số lượng CP đăng ký bán: 27.400 CP

Số lượng CP dự định nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP

Mục đích giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 22/10/2014 đến 20/11/2014