NNG: La Bùi Hoàng Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã mua 578.053 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Mười 2018 17:00:00

NNG: La Bùi Hoàng Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã mua 578.053 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Bùi Hoàng Nghĩa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.233.932 CP (tỷ lệ 12,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 578.053 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 578.053 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.811.985 CP (tỷ lệ 14,12%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/10/2018.