NNG: La Bùi Hoàng Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 578.053 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Mười 2018 14:07:00

NNG: La Bùi Hoàng Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 578.053 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: La Bùi Hoàng Nghĩa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.233.932 CP (tỷ lệ 12,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 578.053 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/11/2018.