B82: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP 482 (MCK: B82)

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Tám 2018 10:18:00

B82: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP 482 (MCK: B82)


Tài liệu đính kèm
  000000007821639_990tb_20180828_1.PDF