NSG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dịp Văn Minh

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Tư 2018 16:06:00

NSG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dịp Văn Minh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dịp Văn Minh
- Mã chứng khoán: NSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 407.300 CP (tỷ lệ 4,71%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 35.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 442.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,13%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/04/2018.