PTX: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Sáu 2024 10:36:00

PTX: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 105132_vandinhchinhcbtt.pdf
 105133_etdhdcddinhchinh.pdf