STK: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Sáu 2024 14:50:00

STK: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240605_20240605-STK-Thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh-merged-signed.pdf