X20: Công bố thông tin thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 03 Tháng Sáu 2024 15:36:00

X20: Công bố thông tin thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

.


Tài liệu đính kèm
 155252_nien_2024_Signed.pdf