C32: Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Năm 2024 17:16:00

C32: Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung

Công ty Cổ phần CIC39 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240509_20240509-C32-Quy-che-noi-bo-ve-QTCT-sua-doi-bo-sung-lan-4.pdf