HII: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Năm 2024 10:38:00

HII: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần An Tiến Industries thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240508_20240507-HII-Bien-ban-hop-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-2024-ks.pdf