HU1: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đính chính)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Năm 2024 17:00:00

HU1: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đính chính)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đính chính) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240506_20240506-HU1-dinh-chinh-bb-va-nghi-quyet-dai-hoi-co-dong-hud1.pdf