CAV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 04 Tháng Năm 2024 14:51:00

CAV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240504_20240504-CAV-BIEN-BAN-HOP-VA-NGHI-QUYET-DAI-HOI.pdf