PV2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Năm 2024 10:45:00

PV2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 104710_loi_nhuan_sighed.pdf
 104711_oach_2024_sighed.pdf
 104713_HDCD_2024_sighed.pdf
 104714__cua_HDQT_sighed.pdf
 104715_HDCD_2024_sighed.pdf
 104717_nien_2024_sighed.pdf
 104718_HDCD_2024_sighed.pdf
 104719_BCTC_2024_sighed.pdf
 104720_nien_2024_sighed.pdf
 104721_HDCD_2024_sighed.pdf